Visst kan världen förändras med sociala krav i upphandling

banprogrambildSverige behöver göra mycket mer för att riva hinder och bryta utanförskap. Sverige behöver agera mer kraftfullt för att stärka villkoren för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att leva upp till de åtaganden som Sverige har skrivit under genom ratificeringen av FN:s konvention rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det gäller på alla samhällsområden, bland annat när det gäller tillgänglighet och rätten till arbete.

Ett verktyg för att nå målen som har använts alltför blygsamt i Sverige är upphandlingar i offentlig verksamhet. Varje år köper offentliga aktörer varor och tjänster till ett värde av mellan 450 och 535 miljarder kronor, eller nära en femtedel av vår samlade BNP. Om dessa värden upphandlas med mer ambitiösa sociala krav kan det bidra till förändring på allvar. Det var också en insikt som finns med som en pelare i Lika Unikas program, Banbrytarprogrammet,, Det tar sikte på att förbättra arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. I det skriver Lika Unika:

”Stat, kommun och landsting bör i sina upphandlingar ställa som grundläggande krav på att leverantörerna dels har en arbetsmiljö som har en god tillgänglighet, dels att leverantörerna har en viss andel anställda med funktionsnedsättning. Våra mål: 1. Att samtliga offentliga upphandlingar med leverantörer innehåller krav på en arbetsmiljö inkluderad god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 2. Att aktuell leverantör ska ha minst 5 procent anställda med en funktionsnedsättning.”

Temat uppmärksammas idag i ett debattinlägg av Marcela Mella-Rinderud, koordinator på Tema Likabehandling. Hon menar att upphandlingen bör användas för att sätta press på företag som inte arbetar förebyggande mot diskriminering eller till och med bryter mot diskrimineringslagen. Men man vill gå längre än så:

”Upphandling bör även användas på andra sätt – att arbeta för lika rättigheter och möjligheter kan och bör vara bredare än att bara följa lagen. Rätt utformad kan upphandling driva på utvecklingen för ett jämlikt samhälle”.

Kanske finns det en självbild i Sverige som erkänner oss som ledande när det gäller välfärd, mänskliga rättigheter och jämlikhet, en självbild som ibland gör oss passiva och rent av ovilliga att erkänna brister. Det är inte heller något tvekan att en felaktighet i bland stoppar aktiva sociala upphandlingar: Uppfattningen att ”EU förbjuder”. Så är inte fallet, snarare tvärt om. I artikeln skriver Marcela Mella-Rinderud:

”Den praxis som utvecklats i Sverige innebär en mycket snäv tolkning av regelverket vilket lett till att sociala hänsyn sällan beaktas. Det är lätt att gå vilse i regelverket och många tror felaktigt att EU-direktiven närmast förbjuder andra hänsyn än strikt ekonomiska. Detta har lett till att Sverige, som ofta slår sig för bröstet internationellt när det kommer till frågor som rör mänskliga rättigheter, faktiskt är en av de sämsta i klassen när det gäller sociala hänsyn i upphandlingar.”

Dagens artikel borde, tillsammans med Lika Unikas program, läsas av alla offentliga beslutsfattare. Likaså borde de goda förebilder som faktiskt finns lyftas fram i ljuset. Ett exempel är Örebro kommun som mottog hedersomnämnandet ”Årets förhoppning” när Visa vägen-priset delades ut i december. Offentlig upphandling kan bli en verkningsfull ”murbräcka” som blir det verktyg som gör det möjligt att ställa om Sverige. Ställa om till ett land där diskriminering motarbetas med kraft. Ställa om till ett Sverige där bristande tillgänglighet ses som ett gissel som hela tiden ”jagas”. Ställa om till ett Sverige där vi på allvar värderar den kompetens och förmåga som alla besitter, också personer med en funktionsnedsättning.

Skarpare krav riktade mot andra aktörer från samhällets sida kan dock väcka den kloka gamla devisen att man ska ”hålla rent framför egen dörr”. Rätt! Idag är offentlig sektor sämre att anställa personer med en funktionsnedsättning än exempelvis mindre, privata företag. Att verkligen anstränga sig för bli bättre, att gå före och att agera som man förväntar sig att andra ska agera brådskar.

Mer: Se Tema Lika-behandlings seminarium om offentlig upphandling från sommarens Almedalen.