Etikettarkiv: Socialdemokraterna

#Funkpol utanför politikens finrum

bild riksdagshemsidaIgår var det partiledardebatt i Sveriges riksdag. Med stort engagemang debatterade de ledande politikerna frågor som de (antagligen) tyckte var viktiga inför valen detta år. Till de frågorna hörde verkligen inte #funkpol och inte heller frågor om mänskliga rättigheter i Sverige utifrån ett bredare perspektiv. Det är dåligt och det är mycket olyckligt. Sägas ska att statsministern ändå använde ordet ”funktionshinder”. Det var i en kort analys av hur det ser ut på arbetsmarknaden. Fredrik Reinfeldt sa om gruppen arbetslösa i Sverige:

En av fem har olika former av funktionshinder. Många av dem stod tidigare helt utanför arbetsmarknaden. Nu är de en del av det som vi vill åstadkomma med vår verktygslåda, att hjälpa dem att få jobb.

Det var allt. Reinfeldt kunde förstås ha utvecklat resonemanget mycket mer. Detsamma gäller övriga partiledare som också undvek frågorna. Det var en markant skillnad jämfört med det budskap som Lika Unikas ordförande Agnetha Vikenger hade i ett öppet brev inför debatten:

”Mänskliga rättigheter och allas rätt till deltagande i samhället måste vara i fokus, inte som ett vård- eller omsorgsperspektiv. Ska det bli verklighet måste ni som är våra ledande politiska företrädare visa engagemang och höga ambitioner på det här området. Det har ni ett utmärkt tillfälle att visa redan under morgonens första partiledardebatt detta valår.

Det finns så mycket av detta som borde lyftas i en partiledardebatt. I Sverige år 2014 är inte de mänskliga rättigheterna fullt utvecklade. De kommer inte alla till del, på lika villkor, som politiker ibland säger sig önska. Kartläggningar av olika samhällsområden som arbete, skola och fysisk tillgänglighet visar att vi har mycket att göra innan Sverige är ett land där personer med funktionsnedsättning har samma villkor, samma rättigheter och samma frihet som andra.

Det kommer detta ”supervalår” att hållas många fler debatter. Det kommer att hållas många tal. Politik och samhällsfrågor kommer att dominera de svenska medierna framöver. Om nu inte den första debatten tog in funktionshinderspolitiken i ”finrummet” så får förhoppningen stå till framtiden: Det är väldigt många väljare som vill veta hur partierna ser på de frågorna och veta vad partierna vill göra nästa mandatperiod. Låt väljarna få de svaren, partiledare!

Mer att läsa:
Riksdagens protokoll från partiledardebatten
DN-ledare om debatten.

PS: Hashtaggen #funkpol används flitigt på Twitter som etikett för ”funktionshinderspolitik”.

Hur blir det med #funkpol i partierna inför valåret?

Det vore grov överdrift om jag påstod att den S-kongress som avslutades i söndags blev en arena för bred debatt om funktionshinderspolitik. Så var det inte. Men även om det kanske inte nådde utanför Svenska Mässans lokaler så fanns det i alla fall något med substans. Till de punkter som med Lika Unika-ögon måste ses som en framgång och ett viktigt beslut hör kongressens förändring i de politiska riktlinjerna, ”Framtidskontraktet”.

Från ett förslag till riktlinjer som före kongressen inte ens innehöll ordet ”funktionsnedsättning” blev kongressen och de förberedande diskussionerna i temagrupper mellan ombud och partiledning ändå en framgång. I det slutliga dokumentet, som är partiets prioriteringar inför kommande mandatperiod, står det nu ett par viktiga saker. Partiet skriver:

– Funktionshinderspolitiken är en rättighets- och jämlikhetsfråga och en central del i välfärden. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som människor utan funktionsnedsättning vad gäller delaktighet och tillgänglighet.

– Elever med funktionsnedsättning ska ges det stöd de behöver för att lyckas i skolan.

Därtill en tredje punkt som kunde ha hämtats från Lika Unikas Banbrytarprogram och som berör hjälpmedel.

– ”För att uppnå jämlikhet behöver alla inkluderas. För att möjliggöra detta krävs mycket mer av individuellt utformade insatser, till exempel i form av relevanta och anpassade hjälpmedel”.

På en annan punkt fattade kongressen ett ytterligare viktigt beslut genom att bifalla motioner som krävde att brister i tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Partiet har förvisso redan röstat för det i riksdagen. Men att man i kommunsammanhang har gått ihop med Moderaterna och avstyrkt en bättre diskrimineringslag av främst rädsla för kostnader gör att ett kongressbeslutet kan vara av stor betydelse. Ett Ja till det ramas i ”Framtidskontraktet” in av följande text:

”En förutsättning för en tillgänglighetsreform är givetvis att den genomförs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt. De anpassningar som krävs ska vara skäliga och förändringarna måste ske i rimlig takt. Det är nödvändigt att ta ett avgörande steg framåt för ett mer tillgängligt samhälle och det är självklart att denna reform, liksom alla andra, måste stå i samklang med god hushållning i offentlig sektor och ta hänsyn till näringslivets utveckling.

Man kunde önska sig att Socialdemokraterna, och andra partier, inte bara gjorde reservationer för kostnader när man deklarerar sitt stöd för en starkare diskrimineringslag. Man kunde också önska sig att politiken skulle driva frågan med de positiva ögon som Lika Unika tillsammans med övriga funktionshinderrörelsen och LO:s förre chefsekonom Dan Andersson gjorde i en rapport förra året: Lyfta fram den investering och det positiva som ligger i ett tillgängligt Sverige.

År 2013 bjuder på fler partiarrangemang, som kongress med Miljöpartiet, Centerstämma,            Kristdemokraternas riksting, Folkpartiets landsmöte och en stämma med Moderaterna. I ett svagare medialt ljus har redan Feministiskt Initiativ haft kongress. Ett beslut där borde vara ledstjärna också för de andra partierna: (FI) ska nämligen

”…verka för att inleda ett systematiskt arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En handlingsplan ska utformas med förslag på hur varje enskilt område kan förbättras. Arbetet ska följas upp årligen”.

Utmärkt!

Läs mer:
–  Blogginlägg inför S-kongressen.

Lika Unika på nya möten i Sverige – Nu #Skongress

Jag skrev på bloggen för ett par veckor sedan om Lika Unikas närvaro som utställare på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Ett bra tillfälle att under ett par dagar samtala med beslutsfattare om angelägna samhällsfrågor och därtill att få möjlighet att presentera Lika Unika och våra tankar om politiken. Nu är det dags för nästa ”möte i Sverige” när Socialdemokraternas kongress genomförs i Göteborg den 3-7 april.

I Karlstad hade vi utställningsmonter. Nu i Göteborg blir kontaktarbetet lite annorlunda: Jag åker ner till kongressen onsdag till fredag och ser fram emot att få prata Lika Unika-frågor med ombud och andra politiker på plats. Vi gör inte det här i någon tro att politiken direkt kan förändras. Inte för att det saknas förbättringsbehov i de underlag kongressen ska behandla och förhoppningsvis kommer (S) att förtydliga i sitt Framtidskontrakt. Funktionshindersperspektiv saknas och på det viktiga området jobben glömmer man att just personer med funktionsnedsättning idag har det tuffare på arbetsmarknaden än genomsnittet av befolkningen. Den som saknar den insikten och som saknar politik för att vända utvecklingen kan inte heller sägas ha en hel jobbpolitik.

Även om det verkligen går att förbättra de politiska prioriteringarna – Framtidskontraktet – så finns det förslag till kongressen som bådar gott. I motionsutlåtandet över jobbpolitiken visar partiet ändå en insikt om problemen. ”Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder att delta i samhällets olika delar och i arbetslivet. Alla ska ha samma rätt att ha ett jobb oavsett om förutsättningarna kan se olika ut”, heter det i texterna.

I andra delar av kongressmaterialet upprepar (S) att ”brist på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning ska klassas som diskriminering”. Partiet behandlar också i ett separat utlåtande sin syn på den samlade politiken på ”Funkpol”-området: Funktionshinderfrågorna är i första hand rättighetsfrågor och inte vård – och omsorgsfrågor. Inledningsorden till stycket är viktiga och värda att minnas och påminna om framöver: ”Partistyrelsen anser att bristande tillgänglighet, hjälpmedelsfrågan, en LSS – verksamhet av hög kvalitet och åtgärder för fler jobb för människor med funktionsnedsättningar är prioriterade frågor i det fortsatta arbetet.

Jag gissar tyvärr att funktionshinderspolitiken kommer att få ett mycket begränsat utrymme under en kongress där vinster i välfärden är det medialt mest upphausade och där partiet vill sätta fokus på jobben. Men förhoppningsvis kommer perspektiven in och förhoppningsvis lyckas de ombud som jag vet förbereder skarpare förslag till skrivningar i Framtidskontraktet att lyckas få stöd för sina förslag.

Stefan Löfven och Lika Unikas program för jobben

löfven
Socialdemokraternas Stefan Löfven studerar Lika Unikas Banbrytarprogram.

Efter en helg där vi från Lika Unikas kansli var utställare på Moderaternas Sverigemöte, gav onsdagen nya politiska kontakter och dialoger. Den här eftermiddagen i form av ett seminarium om funktionshinderfrågor i riksdagen med Socialdemokraterna som värd. Partiledaren Stefan Löfven inledde seminariet och deltog gjorde också partiets utskottsföreträdare för Socialutskottet (Lena Hallengren), Arbetsmarknadsutskottet (Ylva Johansson) och Socialförsäkringsutskottet. (Tomas Eneroth)

Den inledande delen av seminariet gav Lika Unika möjlighet att säga sitt om viktiga frågor i funktionshinderpolitiken. Jan-Peter Strömgren som deltog under dagen, påminde i sitt anförande om det viktiga paradigmskifte som nu borde vara verklighet: En förändrad syn att det handlar om ”Från patient till medborgare” och för det ett genomförande av FN:s konvention Rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han påminde också om Lika Unikas krav på skarpare lagstiftning mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. I inlägget fick (S) skrivning om villkoren för personer med funktionsnedsättning i partiprogrammet beröm samtidigt som han riktade kritik mot att det perspektivet helt saknas i partiets Framtidskontrakt.

Under senare delen av eftermiddagen svarade de tre riksdagsledamöter på en rad frågor från funktionshinderrörelsen. I raden av frågeställare hann Jan-Peter Strömgren få med en fråga om hur (S) kommer att ställa sig till det hårt kritiserade förslaget om ”Fritt val av hjälpmedel”. Lena Hallengren svarade att partiet har samma inställning som funktionshinderrörelsen. Samtidigt är det högst tveksamt när och om det kommer ett proposition från regeringen som bygger på det ”sågade” utredningsförslaget.

Från Lika Unikas sida var vi mycket nöjda med eftermiddagen och tycker att det var ett efterlängtat och bra initiativ från (S) sida. ”Höjdpunkten” blev nog att vi fick möjlighet att överlämna Lika Unikas Banbrytarprogram till Stefan Löfven som direkt ögnade igenom programtexterna. Förhoppningsvis kommer det att avspelga sig i partiets förslag framöver!

Ett debattinlägg om jobben värt att ta på allvar

dn kd utspelÅr 2013 startade dystert, om man tänker på den tystnad som präglade partiledardebatten i riksdagen om arbetslösheten i den stora gruppen personer med funktionsnedsättning. Tyvärr förblev det tyst om den frågan, trots våra försök att få frågan uppmärksammad av partiledarna. Utgångspunkten är ganska enkel.

Har man inte en jobbpolitik som inkluderar de många med funktionsnedsättning som går arbetslösa och ofta gör det länge, så har man ingen heltäckande jobbpolitik. Det är värt att påminna om under ett kommande valår.

Men i ett tidigare inlägg har Lika Unika-bloggen lyft fram några utspel som kanske signalerar en positiv svängning i debatten. Det var Sveriges Kommuner och landsting som skrev debattartikel med rubriken ”Fler funktionsnedsatta måste få arbete”. Det var alliansregeringens lansering av praktikplatser i statliga myndigheter. Där fanns också (S) och Stefan Löfvens utspel om att använda offentlig upphandling som ett sätt att driva på jobbskapandet, inte minst för personer med funktionsnedsättning.

Idag ser jag ett nytt utspel på DN Debatt. Det är kristdemokratiska kommunföreträdare från Stockholms län som lyfter frågan med rubriken ”Utnyttja kompetensen hos funktionsnedsatta”. Som andra också har uppmärksammat noterar debattörerna att ”Bland personer med funktionsnedsättning är statistiken nedslående.  Antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd är 76 598 personer, en ökning med 8,2 procent sedan december 2011”.

Precis som Lika Unika gjorde i sitt ”Banbrytarprogram” pekar KD-företrädarna på att de mindre privata företagen är bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning än offentliga aktörer. ”En stor orsak till de dystra siffrorna är att offentlig sektor och de stora företagen i näringslivet inte är tillräckligt bra på att anställa personer med funktionsnedsättning. Här krävs en attitydförändring”.

Som lösning på problemen upprepar man ett par av Lika Unika-punkterna om bland annat att använda offentlig upphandling och agera föredöme som offentlig arbetsgivare. Stimulans av sociala företag och fler i daglig verksamhet är andra krav som förs fram.

Varje tillfälle som tas till att lyfta jobbpolitik, arbetslinjen och åtgärder mot arbetslösheten och att göra det med utgångspunkt från där situationen är särskilt allvarlig är välkommet. Det räcker inte med fagert tal eller ”åtgärdspaket” som ska subventionera fram jobb till många gånger mycket kompetenta, duktiga och dugliga personer som är väl så kvalificerade för den ”vanliga arbetsmarknaden”, om man får chansen. Ofta räcker det med samma villkor som gäller för andra. Ibland kan det krävas någon slags anpassning eller arbetshjälpmedel. Grunden måste vara allas rätt till jobb och utveckling efter sin förmåga. Alla vill bidra och måste få chansen till det.

Därför är dagens utspel av Kristdemokraterna alldeles utmärkt och får gärna följas av många andra i samma anda.