Mäktig manifestation för bättre tillgänglighet

torsdagsaktion XL collage
Torsdagsaktionen den 30 maj 2013 blev en mäktig uppvisning av stödet för en skarpare lagstiftning om bristande tillgänglighet som diskriminering. Uppskattningsvis 300 personer slöt upp utanför regeringsbyggnaden Rosenbad, denna dag 923 av väntan på lagförslag. Som bekant är bakgrunden att det i Sverige finns lagar som gäller och som egentligen borde räcka för att förbättra tillgängligheten i samhället. Problemet är att lagarna inte följs. Att i diskrimineringslagen bli tydlig med att tillgänglighetsbrister är diskriminering är ett viktigt steg för att sätta press på arbetet med tillgänglighetsförbättringar.

Nyligen kom myndigheten Handisam med sin rapport ”Hur är läget”, som är en uppföljning av myndigheternas och kommuner/landstings arbete med funktionshinderspolitiken. Generellt visar sammanställningen att det går långsamt och att mycket mer behöver göras för att Sverige ska bli tillgänglighet för alla och RÄKNA med alla! Inom området tillgänglighet visar Handisam bland annat:

* Kommunerna uppger att 55 procent av de enkelt avhjälpta hindren var åtgärdade år 2010.
* 4 procent av kommunerna är alla kommunala lekplatser tillgängliga för barn med funktionsnedsättning
* 12 procent av kommunerna har inventerat sina flerbostadshus ur ett tillgänglighetsperspektiv.     
* Färre personer med funktionsnedsättning, 35 procent, går i skog och mrk. Bland övrig befolkning är andelen 46 procent.

Det återstår att se om dagens ”Torsdagsaktionen XL” kan sätta fart på politikerna i regeringen och bidra till att det äntligen kommer ett lagförslag. Det vore ytterst värdefullt, viktigt och välkommet, regeringen!