FN-kritik som ställer krav på handling!

Side event 2014 2(Bilden från FN i Geneve och funktionshindersrörelsens side event för kommittén vid förhöret med den svenska regeringen i april)

Så har FN:s övervakningskommitté äntligen kommit med sina rekommendationer till Sverige. Det är en viktig del i granskningen av hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) som vi har utfäst oss att genomföra i Sverige. Ett gediget material från såväl den svenska regeringen som från Lika Unika och övriga funktionshindersrörelsen i Sverige har funnits med som underlag i FN-granskningen. FN-kommittén lämnar några uppskattande kommentarer och beröm men också skarp kritik på viktiga områden.

Till det positiva som kommittén lyfter fram hör teckenspråkets status, det integrerade utbildningssystemet och rätten i den nya skollagen att överklaga beslut om särskilt stöd i skolan. Sverige får också uppskattande ord om ny lagstiftning när det gäller allmänna val och åtgärder för att förbättra valsystemet. Sverige beröms också för initiativen att föra in funktionshindersperspektiv i internationellt arbete.

De kritiska punkterna i FN:s kommentarer följs av tydliga rekommendationer till förbättringar av politiken:

–  FN kritiserar regeringens förslag till undantag i den nya diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. Sverige bör, säger FN. se över exempelvis att företag med färre än 10 anställda ska undantas från lagen i regeringens förslag.

– FN känner oro för hur de svenska kommunerna lever upp till konventionens innehåll och över den frivillighet som gäller i uppföljningsarbetet. Sverige uppmanas att se över uppföljningen så att den omfattar alla konventionens områden, inte bara på några utvalda områden.

–   FN rekommenderar att Sverige garanterar att barn med funktionsnedsättning får komma till tals i frågor som berör dem.

– För att skapa bättre förutsättningar för jobb till personer med funktionsnedsättning uppmanar FN den svenska regeringen att bland annat genomföra förslagen i den så kallade Funka-utredningen. FN vill också att Sverige ser över begreppet ”Nedsatt arbetsförmåga” som används inom arbetsmarknadspolitiken.

Till rekommendationerna hör också andra viktiga punkter som funnits med i bland annat Lika Unikas förslag och kommentarer till FN, såväl i skriftlig form som vid de seminarier vi har genomfört för kommittén i Geneve. Det handlar bland annat om att äntligen inrätta en oberoende MR-institution som ska att främja, skydda och bevaka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Här finns också en uppmaning från FN om insatser för att öka kunskaperna om konventionen i samhället.

FN betonar också att det är olyckligt att samordningsansvaret för funktionshinderspolitiken fortfarande ligger på Socialdepartementet i stället för där frågor i övrigt om mänskliga rättigheter och diskriminering hanteras. (Idag Arbetsmarknadsdepartementet). En förändring på den punkten skulle verkligen vara ett tydligt uttryck för det efterlängtade paradigmskifte vi så väl behöver i synen på personer med funktionsnedsättning: ”Från patient till medborgare”!

Det är således en gedigen lista på förbättringsområden som Sverige har fått av FN-kommittén. De utgår alla från samhällsområden där det fortfarande finns brister och som påverkar människors vardag och liv. Det är upp till politiken att ta till sig FN:s rekommendationer, återkomma med skarpa förslag och inte minst att konkret göra levnadsvillkoren bättre för människor. Här har funktionshindersrörelsen ett ansvar för att pressa på politiken, utifrån FN:s rekommendationer. Och en fråga för detta år 2014: Vågar man hoppas att några av punkterna också uppmärksammas i den kommande valrörelsen?

Läs mer:
Lika Unikas avdelning om FN-granskningen på vår hemsida
Sveriges Radios Ekot uppmärksammar frågan.
Hörselskadades  Riksförbund skriver om FN-rapporten