En viktig rapport om jobben

scb rapportOlika villkor på arbetsmarknaden” och ”Låg andel i arbete bland personer med funktionsnedsättning”. De rubrikerna har Arbetsförmedlingen på ett pressmeddelande om en rapport som presenterades förra veckan. Arbetsförmedlingen har bett SCB beskriva läget för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. I pressmeddelandet väljer AF att lyfta fram det positiva: ”Nästan 50 000 personer med nedsatt arbetsförmåga gick till arbete eller reguljär utbildning, vilket är en ökning med cirka 1 500 personer jämfört med året innan”, säger man i en kommentar.

Men rapporten beskriver också tydligt en arbetsmarknad som inte tillräckligt inkluderar alla. ”..för att nå en mer inkluderande arbetsmarknad måste fler aktörer samarbeta och fler arbetsgivare se kompetensen hos alla arbetssökande, säger Henrietta Stein, avdelningsdirektör, Arbetsförmedlingen och man kan bara hålla med.

Cirka 26 procent eller 1,6 miljoner personer har enligt svaren i enkäten en funktionsnedsättning. 53 procent av dem eller 800 000 personer har genom funktionsnedsättningen också en nedsatt arbetsförmåga. 71 procent av befolkingen uppger att de är i arbete. Bland personer med funktionsnedsättning är läget allvarligare: 57 procent. Av dem som har en nedsatt arbetsförmåga är siffran 44 procent. Rapporten visar också hur det ser ut med utgångspunkt från om man har eller inte har en nedsatt arbetsförmåga. Drygt 90 procent av dem med en psykisk funktionsnedsättning bedömer att man har det, 89,8 procent av dem med rörelsenedsättning och 84,3 procent av de som har en utvecklingsstörning.

Rapporten visar också vilka slags insatser som dem med ”nedsatt arbetsförmåga” (som det heter) behöver för att kunna jobba. 60 procent av dem som redan är i arbete svarar att ”anpassat arbetstempo, anpassad arbetstid och anpassade arbetsuppgifter” är det viktigaste. Hela 85 procent av dem med funktionsnedsättning som inte idag har arbete anger att de är i behov av någon slags anpassning.

Rapporten bekräftar att det återstår mycket att göra för att förändra attityder. Det finns en tydlig skillnad mellan dem som har och dem som inte har nedsatt arbetsförmåga där 24 procent av den förstnämnda gruppen upplever att man har utsatts för negativa attityder i arbetslivet, jämfört med sex procent i gruppen som inte har ”nedsatt arbetsförmåga”.

Att mer måste göras för att rätt till arbete ska gälla alla bekräftas också i Arbetsförmedlingens rapport till Handisam som kom nyligen. Där noterar förmedlingen att arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning har ökat med cirka 10 400 personer från december 2011. ”Antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd var i december 2012 knappt 77 000 personer, en ökning med 8,2 procent sedan december 2011″ skriver man i rapporten.

Mer läsning:
Gävle Dagblad om rapporten.
Handisams webbplats.
Lika Unikas Banbrytarprogram om insatser mot arbetslösheten
Arbetsförmedlingen – Återrapportering om funktionshinderspolitikens genomförande